Foreningen Martin Andersen Nexøs Mindestuer

Foreningen blev stiftet den 15. dec. 1989 på Nexø Bibliotek. Til den første bestyrelse blev valgt:
Formand Karl Ejner Ipsen, næstformand Poul Harild, kasserer Poul Andersen, sekretær Carsten Mogensen, Jesper Fink, Preben Hansen og Henrik Vensild.

Huset blev overtaget den 5. juli 1990, og den første midlertidige udstilling åbnede den 11. juli 1990.

Foreningens bestyrelse:
Ingrid Kofod Larsen, formand
Erik Gornitzka, næstformand
Grete Plæhn, kasserer 
Peter Riis, sekretær
Mogens Vibe
Jørn Carlstedt


 

Generalforsamling 

Foreningen Martin Andersen Nexøs Mindestuer 
Lørdag den 30. maj 2020 kl. 13.00 i Ferskesøstræde 36, Nexø
 
Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Beretning og planer for fremtiden
3.    Regnskab og budget. Revideret regnskab er fremlagt i Mindestuerne fra den 22. maj
4.    Indkomne forslag, som i henhold til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
       Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret således:
       Normalkontingent: 150 kr. Pensionister: 75 kr. Foreninger, virksomheder m.v.: 500 kr
5.    Valg til bestyrelsen for 2 år:
       På valg er:
       Erik Gornitzka - modtager genvalg, men ikke som formand 
       Grethe Plahn - modtager genvalg 
       Mogens Vibe - modtager genvalg
       Valg til bestyrelsen for 1 år: Jørn Carlstedt - modtager valg
       Desuden skal der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
6.    Valg af revisorer:
       Niels Larsen - modtager genvalg
       Jesper Hansen - modtager genvalg
       Revisorsuppleant:
       Hanne Jensen - modtager genvalg.
7.    Eventuelt
 
Kontingent betaling:
Kontant i Mindestuernes åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 13-16 og lørdag kl. 10-13.
Via Mobilepay nr 27150.
Netbank eller i Nordea: Reg. nr. 0654 kontonr. 0296339644.
Vi håber at åbne Mindestuerne for sæsonen 2020: Tirdag den 22. maj.
 
Bestyrelsen hårdt brug for nogle kustoder til pasning af mindestuerne.
 
Hvis du har en email-adr. vil vi meget gerne have at du sender den til: 
kasserer@andersennexoe.dk


Erik Gornitzka, formand
 


 
Nexø den 18.maj
I henhold til vore vedtægter skal generalforsamlingen afholdes senest 31. maj.  Grundet vores nuværende forsamlingsforbud, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen. Beretning vil blive lagt ud på hjemmesiden og facebook. Det reviderede regnskab vil kunne ses i Mindestuerne, efter åbning 9.juni.
 
MARTIN ANDERSEN NEXØS MINDESTUER

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Martin Andersen Nexøs Mindestuer torsdag den 14. maj 2020 kl. 10,00 i Mindestuerne.
Indkaldelse er sendt til Ingrid, Grete, Mogens, Jørn, Erik og Peter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Nyt fra kassereren, bl.a. regnskab og økonomi i år til nu.

3. Nyt fra formanden.

                      Siden sidst.

                      Hvad mangler vi inden åbning

                      Hvem gør hvad.

Generalforsamling 2020?

Kustode kalender

4. Bordet rundt.

5. Næste møde.

6. Eventuelt.

 

Referat:

Ingen afbud.

Erik bød os alle så hjertelig velkommen.

1. Referat fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. Det blev aftalt at der skal følges op på de forskellige punkter, herunder bl. a. pressemøde m.v.

2. Regnskab, besøgstal og budget blev gennemgået og godkendt.

3. Det blev en meget blandet omgang om både dette og hint, på kryds og tværs, Coronakrisen, manglende åbning o.s.v. Lejrskolebesøg afvikles i september. Anne Mette har sagt ja til at blive suppleant og kustodevikar

Inden åbning skal der sørges for håndspritarrangement, håndklæder, skiltning osv. ( Mogens har opgaven). Der skal endvidere kunne foretages aftørring, rengøring m.v. i henhold til regler fra sundhedsmyndighederne.

Der bliver ikke afholdt generalforsamling i år, det udskydes til næste år, men vi har konstitueret os således: Ingrid er formand, Erik er næstformand, Grete er kasserer, Peter er sekretær. Anne Mette er valgt til suppleant. Øvrige uundværlige bestyrelsesmedlemmer er Mogens og Jørn.

Der blev uddelt ros til Erik for de nye plancher, der nu også er på tysk, engelsk og polsk.

Kustodekalender blev gennemgået. Der er forskellige rettelser og Erik har opgaven.

4. Der var en bred snak om alt muligt og bordet rundt blev foretaget adskillige gange. Kontakten til Hamsum Museet er intakt. Der skal skrives ud til medlemmerne om den aflyste generalforsamling 2020. Formandens beretning udsendes, Erik og Ingrid klarer dette.

5. Vi aftaler senere.

6. Både det ene og det andet, men intet til referat. Vi spiste efterfølgende en let frokost sammen og fik styr på verdenssituationen.

 

Bestyrelsens beretning for
Martin Andersen Nexøs Mindestuer 2019

Året har især været præget af to ting, dels Martin Andersen Nexøs 150 års fødselsdag og dels renovering af mindestuerne.
Til fejringen af 150 års fødselsdagen lykkedes det os at få stablet et rimelig stort program på benene. Det blev afviklet over en uge startende på fødselsdagen og kørende en uge frem.
Med underholdning, reception, foredrag og teater. Inde på vores hjemmeside ”andersennexoe.dk” ligger en udsendelse omkring fødselsdagen, bl.a. et interview med Lillian Hjorth-Westh. I fejringen deltog en hel del af Martin Andersen Nexøs familie.
I det hele taget fik vi hjælp til fejringen fra mange sider, og det er vi taknemlige over. Henning Larsen og Lillian Hjorth-Westh og Torben Bech Rasmussen gav os deres bidrag uden honorar, det er vi dem meget taknemlige for.
 Vi havde heller ikke kunnet lave det arrangement uden den økonomiske støtte vi fik fra Feriepartner Bornholm med 8.500 kr. Martin Andersen Nexø Fonden med 15.000 kr. Sparekassen Bornholms Fond 27.845 kr. og Skuespillerforbundet med 40.000 kr.
Det er mange penge, men det gjorde, at vi fik fejret fødselsdagen på en måde, der er Martin Andersen Nexø værdig.
Huset havde vi inden fødselsdagen fået kalket og malet udvendig, og fået nye møbler i haven, så det tog sig nydeligt ud til festdagene, desværre havde vi ikke nået det indvendige.
Så efter fødselsdagen gik bestyrelsen i gang med at planlægge den indvendige renovering af de to stuer ud mod Ferskesøstræde samt fornyelse af udstillingen og prøve at skaffe penge til at finansiere det.
Til renoveringen har vi modtaget 10.000 kr. fra HK Bornholm, 15.000 kr. fra 3F, 50.000 kr. fra Sparekassen Bornholms Fond, 50.000 fra Bornholms Brand, 100.000 kr. fra Bdr. Larsens Fond, 10.000 fra Arbejdernes Landsbank, 12.000 kr. fra Nexø Fjernvarmeforening og 30.000 fra Østbornholms Turistforening.
Desværre skete der det beklagelige at Christell Clausen blev syg og har meddelt bestyrelsen, at hun ikke ser sig i stand til at fortsætte i bestyrelsen. Det er vi selvfølgelig kede af. Kære Christell vi har været glade for at have haft dig i bestyrelsen og håber det bedste for dig fremover.
Heldigvis var det lykkedes for bestyrelsen at finde en suppleant efter sidste generalforsamling, Jørn Carlstedt, så han er nu indtrådt i bestyrelsen efter Christell. 
Og så til et par sørgelige begivenheder: Den 27. december 2019 døde vores kustode 2016-18 Kjeld Hansen. Æret være hans minde.
Den 29. januar 2020 døde Erik Skot-Hansen, som sad i bestyrelsen fra 1995-2014 og som formand fra 2000-14, han fortsatte som kustode så længe helbredet tillod det. Æret været hans minde.
Under Kulturugen havde vi et arrangement med Anne Mette Kruse, der fortalte om Martin Andersen Nexø. Der kom så mange tilhørere, at udhuset var så fyldt, at vi desværre måtte afvise nogle, der gerne ville have overværet seancen.
Niels Aakjær, som i mange år har holdt foredrag om Martin Andersen Nexøs barndom på Bornholm, har desværre besluttet at stoppe. Det er vi kede af, men takker ham for, at han har gjort det i rigtig mange år.
Men gå ind på vores hjemmeside ”www.andersennexoe.dk” eller vores facebook side https://www.facebook.com/Mindestuer/ og se alt det der foregår i Mindestuerne.
 
Til slut vil den afgående formand gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft. Det har været en fornøjelse at være formand for Martin Andersen Nexøs Mindestuer. Og jeg er sikker på at det vil fortsætte under den nye formand.